فیلترهای جستجو

رشته های ورزشی

تهیه لیستی از رشته های ورزشی در ایران به منظور اطلاع رسانی و آشنایی ایرانیان با رشته های ورزشی گوناگون یکی از اهدافی بود که از ابتدای شکل گیری تیم کلاب ورزش به دنبال آن بودیم. به دلیل عدم وجود چنین لیستی در ایران، بر آن شدیم تا با تحقیق و بررسی و گردآوری از منابع موجود که به صورت پراکنده بدست آوردیم، کل رشته های ورزشی در ایران را به هجده گروه تقسیم کنیم و تمامی رشته ها را در زیر این هجده سرگروه ورزشی قرار دهیم. مسلما" برخی از رشته های ورزشی امکان قرار گرفتن در زیر گروه های دیگر را هم داشته اند، اما تیم کلاب ورزش تصمیم گرفت تا از تکرار آنها در گروه ها اجتناب نماید. بسیار خوشحال می شویم در صورتی که رشته ورزشی شما در لیست تهیه شده کلاب ورزش قرار ندارد، مراتب را سریعا" به ما اعلام نمائید.

-%35