فیلترهای جستجو

پرتاب نیزه

پرتاب نیزه یکی از رشته های دو و میدانی است. در این رشتهٔ ورزشی، ورزشکار می کوشد تا نیزه ای از جنس فلز یا چوب را به فاصله ای هرچه دورتر پرتاب کند. فدراسیون جهانی دوومیدانی، در اول آوریل ۱۹۸۶، در طراحی نیزه ویژه مردان تغییراتی داد. همچنین، این فدراسیون، در سال ۱۹۹۹ در طراحی نیزه زنان نیز تغییراتی اعمال كرد. رکورددار پرتاب نیزه (با طراحی جدید) یان ژلزنی با رکورد ۹۸٫۴۸ است. وی ۵ بار رکورد جهان را تغییر داده است. جنس نیزه از آلیاژ آلومینیوم فشرده یا چوب است و سه بخش دارد: بدنه؛ قسمت طناب پیچی شده برای گرفتن نیزه و نوک فلزی .
وزن نیزه برای مردان ۸۰۰ گرم و طول آن حداکثر ۲۷۰ و حداقل ۲۶۰ سانتی متر است. این ارقام برای زنان ۶۰۰ گرم با طول حداکثر ۲۳۰ و حداقل ۲۲۰ سانتی متر می باشد. مقطع عرضی نیزه دایره ای شکل است و در کل به شکل ایرودینامیک ساخته شده است.
رعایت قوانین زیر در پرتاب نیزه ضروری است:
الف) پرتاب کننده نیزه نباید در حین پرتاب یا بعد از آن، از روی خط قوسی شکل آخر دالان پرتاب بگذرد.
ب) در لحظه رها کردن نیزه، ورزشکار باید بین دو خط محصور کننده ی مسیر دورخیز بماند.
ج) پرتاب کننده باید تا بعد از فرود آمدن نیزه در محدوده ی مسیر دورخیز، یعنی دالان باقی بماند و سپس با اجازه ی سرداور پرتاب، محوطه را از عقب خط قوسی شکل ترک کند.
د) پرتاب کننده باید نیزه را در محل طناب پیچ گرفته با یک دست حمل کند.
هـ) نیزه باید به نحوی در دست قرار گیرد که انگشت کوچک به نوک نیزه نزدیک تر باشد.
و) نیزه باید از قسمت بالائی شانه و با دست پرتاب، رها شود.
ز) نیزه نباید مانند سنگ قلاب یا با عمل چرخاندن پرتاب شود.
ح) در هیچ مرحله ای از پرتاب نباید پشت پرتاب کننده به طرف محل فرود نیزه قرار گیرد.
ط) نوک نیزه باید اولین قسمتی باشد که با زمین تماس پیدا می کند از این رو، لزومی ندارد که نوک نیزه در موقع فرود در زمین فرو رود و تنها کافی است اثری روی زمین بگذارد.
ی) استفاده از دستکش یا نوار پیچ کردن انگشتان مجاز نیست ولی استفاده از کمربند برای جلوگیری از وارد آمدنِ صدمات به ستون فقرات اشکالی ندارد.
1 2