فیلترهای جستجو

پرتاب چکش

پرتاب چکش یکی از 6 ماده پرتابی در دو و میدانی است. 3 ماده دیگر پرتاب وزنه، نیزه و دیسک هستند.
چکش از دايره اى به قطر 135.2 متر که در داخل يک قفس حفاظتى قرار دارد و به وسيلهٔ ی حلقه اى از جنس آهن که با رنگ سفيد، رنگ آميزى شده و به شکل دايره درآمده پرتاب می گردد. کف دايره بايد از جنس سيمان يا آسفالت سخت و ناصاف باشد تا منجر به سرخوردن پرتاب کننده در هنگام پرتاب نشود. کف دايره بايد در حدود 14 تا 26 ميلیمتر پائين تر از لبه ی بالایی حلقهٔ دايره باشد.
ناحيه ی فرود پرتاب چکش محدوده اى با قطاع 40 درجه است که با دو خط يا نوار به عرض ۵ سانتی متر مشخص می شود و سطح محل فرود بايد چمن يا خاک نرم باشد. براى تعيين قطاع ناحيه ی فرود، از مراکز دايره، ضلعى به طول 20 متر به عنوان يک طرف قطاع ترسيم می کنيم، سپس ضلع دوم قطاع را طورى ترسيم می کنيم که فاصله دو ضلع به طول 20 متر از مرکز دايره 68.13 متر شود و با امتداد اين دو ضلع، محدودهٔ فرود پرتاب چکش با زاويه 40 درجه به دست مى آید.
قوانين مربوط به مسابقات:
۱. ترتيب پرتاب شرکت کنندگان با قرعه کشى تعيين می شود.
۲. اگر تعداد شرکت کنندگان بيش از 8 نفر باشد، به هر نفر اجازه ی سه پرتاب داده می شود و به 8 نفر برتر اجازه ی سه پرتاب ديگر داده می شود. چنانچه تعداد پرتاب کنندگان 8 نفر يا کمتر باشد، به هر نفر اجازه ی 6 پرتاب داده می شود. در وضعيت هاى ذکرشده، چون مسابقه به صورت نهایی برگزار می شود. بهترين نتيجه هر پرتاب کننده، ملاک رده بندى وى خواهد شد.
هر پرتاب کننده مجاز است پرتاب خود را در محدوده ی زمانى يک دقيقه انجام دهد. معمولاً قبل از شروع مسابقه به هر پرتاب کننده اجازه ی دو پرتاب تمرينى در داخل دايره ی مسابقه داده می شود. ولى پس از شروع مسابقه ورزشکار مجاز نيست از دايره ی مخصوص مسابقه براى تمرين استفاده کند.
اندازه گيرى مسافت پرتاب شده با متر نوارى غيرقابل انعطاف و يا دوربين با دقت يک سانتیمتر انجام و خوانده می شود. چنانچه نتيجه پرتاب دو نفر مساوى باشد، دومين پرتاب بهتر و در صورت تساوى مجدد، سومين پرتاب بهتر و همچنين تا آخر، در نظر گرفته می شود تا تساوى از بين برود.
در مسابقاتى که به صورت دو مرحله اى برگزار می شود، معمولاً از سوى کميته فنى مسافتى به عنوان حد نصاب ورودى منظور مى گردد و هر پرتاب کننده که در يکى از سه پرتاب مجاز خود موفق به کسب حد نصاب شود به مرحله ی بعد دست پيدا می کنند، بقيه پرتاب کنندگان تا سقف 8 نفر را از روى نتايج آنها انتخاب مى کنند. رکوردهاى به دست آمده در مرحله ی انتخابى بر نتيجه ی مسابقه تأثيرى ندارد ولى ارزش شکستن رکوردها را دارد.
۳. رعايت قوانين زير در پرتاب چکش ضرورى است:
الف. پرتاب چکش مانند پرتاب وزنه و ديسک بايد از داخل دايره و از حالت سکون شروع شود.
ب. اگر سر چکش در خلال چرخش و پرتاب، با محيط داخل دايره برخورد کند خطا نيست اما برخورد سر چکش با محيط خارج از دايره خطا محسوب مى شود.
ج. در صورتیکه پرتاب کننده عمل تاب دادن يا چرخش را شروع کند و پس از برخورد سر چکش با لبه ی بالایی دايره يا محوطه خارج از دايره، عمل پرتاب متوقّف کند، پرتاب، خطا محسوب می شود.
د. در خلال پرتاب، پاى پرتاب کننده يا هيچ قسمت ديگرى از بدن وى نبايد با لبه ی بالایی دايره يا زمينِ اطراف آن، تماس پيدا کند.
ه. پرتاب کننده بايد پس از فرود چکش و با اجازه ی سرداور، از نيمه ی دوم دايره خارج شود.
و. استفاده از دستکش يا نوارپيچ کردن انگشتان به جز انگشت شست و يا استفاده از هر ماده اى براى محافظت از دست و به کار گرفتنِ کمربند براى محافظت از ستون فقرات مجاز است. اما استفاده از موادى که باعث ”لیز و سر شدن کف دايره يا کفش هاى پرتاب کننده شود مجاز نيست.
ز. چکش پرتاب شده بايد کاملاً در داخل قطاع پرتاب فرود آيد.
ح. اگر چکش در هوا بشکند يا دستگيره ی يا دسته چکش از آن جدا شود پرتاب خطا محسوب نمی شود و تکرار می گيرد.
ط. هر پرتاب بايد اندازه گيرى شود و رده بندى از روى بهترين نتيجه ی هر فرد تعيين مى گردد.
چکش از سه قسمت سر دستگیره و سیم بند تشکیل می گردد.
سر چکش، داراى همان مشخصات وزنه است و جنس آن از آهن يا ساير فلزات سخت و جامد می باشد که قسمت داخلى آن با سرب پر شده است و وزن آن 7.260 کيلوگرم براى مردان و 4 کيلوگرم براى زنان است. حداقل قطر سر چکش براى مردان 110 و براى زنان 95 ميلیمتر است.
دستگيره ی چکش که معمولاً به شکل مثلث ساخته می شود از يک يا دو حلقه فلز جامد و سخت تشکيل شده است و نبايد در هيچ قسمت آن برآمدگى يا مفصل ديده شود. جنس دستگيره بايد طورى باشد که در هنگام پرتاب قابليت کشش نداشته باشد و بايد به گونه اى با حلقه، به سيم بند چکش متصل شود که طول آن ثابت باقى بماند. شعاع دستگيره در حدود 110 ميلیمتر است.
سيم بند چکش از يک رشته سيم فولاى فنرى (سيم فنرى شمارهٔ 11 مخصوص ساخت قفس ها) که در دو طرف براى اتصال، پيچ خورده، تشکيل شده است. جنس سيم بند نبايد قابليت کشش به خود بگيرد و نبايد در نواحى اتصال برآمدگى داشته باشد. سيم دسته چکش با يک حلقه در قسمت دسته و يا پيچهاى سر پهن مسطّح بلبرينگ دار به سرچکش و دستگيره ی چکش متصل می شوند. طول مجاز سيم بند و دستگيرهی چکش در حالت کشش عادى حداکثر 121.5 سانتى متر و حداقل 117.5 سانتى متر براى مردان و حداکثر 119.5 سانتى متر و حداقل 116 سانتى متر براى زنان است.

1 2