فیلترهای جستجو

پرش ارتفاع

پرش ارتفاع یکی از شاخه های ورزش دو و میدانی است که در آن ورزشکاران باید از روی یک میله افقی که در ارتفاع مشخصی گذاشته شده است، بدون کمک گرفتن از هر گونه وسیله ای پرش کنند. این ورزش از زمان بازی های المپیک یونان باستان وجود دارد. در طول قرن ها ورزشکاران با بهبود تکنیک ها، این ورزش را به شکل امروزی درآورده اند. در گذشته از تکنیک های مختلفی برای پرش ارتفاع استفاده می شود اما امروزه در سطح اول پرش ارتفاع فقط از روش فاسبوری استفاده می کنند که دیک فاسبوری در المپیک 1968 مکزیکوسیتی برای نخستین بار آن را به کار گرفت.
خاویر سوتومایور از کوبا رکورددار فعلی مردان با پرشی به ارتفاع 2.45 متر (سال 1993) و استفکا کوستادینوا از بلغارستان رکورددار پرش ارتفاع زنان با پرشی به میزان 2 متر و 9 سانتیمتر در سال 1987 است. ورزشکار باید با یک پا پرش را انجام دهد. هر ورزشکار سه بار برای عبور از مانع فرصت دارد و اگر در هر سه نوبت خطا کند از مسابقه حذف خواهد شد. ورزشکاری مقام اول را کسب می کند که از بیشترین ارتفاع پرش نماید. اگر دو یا چند نفر از یک ارتفاع پرش نمایند ورزشکاری اول می شود که کمترین تعداد پرش را داشته باشد و در مرحله بعدی کمترین خطا را کرده باشد. در صورت تساوی دوباره پرش صورت گیرد تا در نهایت نفر برتر مشخص شود. مقدار بالا بردن میله پرش ارتفاع پس از تکمیل هر دور نباید کمتر از 2 سانتیمتر باشد. مگر آنکه فقط یک شرکت کننده باقی بماند.

1 2