فیلترهای جستجو

پرش سه گام

پرش سه گام یکی از رشته های ورزش دو و میدانی است که به پرش طول شباهت دارد، اما شرکت کنندگان پرش خود را به جای یک گام با سه گام انجام می دهند. رکورد این رشته در بخش مردان 18 متر و 29 سانتیمتر در اختیار جاناتان ادواردز انگلیسی است و رکورد بخش زنان هم با 15.50 متر به اینسا کراوتس اوکراینی تعلق دارد که هر دو رکورد در قهرمانی دو و میدانی جهان سال 1995 در گوتنبرگ سوئد به ثبت رسید. سابقه ی این رشته به المپیک باستانی یونانیان می رسد و رکوردهایی به میزان بیش از 15.24 متر در آن مسابقات به ثبت رسیده بود. این رشته از آغاز المپیک مدرن در سال 1896 در تمام دوره های المپیک برگزار شده است. البته پرش سه گام زنان در المپیک 1994 آتلانتا به برنامه مسابقات افزوده شد.

1 2