فیلترهای جستجو

پرش طول

پرش طول یکی از رشته های دو و میدانی است که در آن ورزشکار باید با انجام دورخیز و سپس با یک گام پرش خود را انجام بدهد. این رشته از سال 1896 برای مردان و از سال 1948 برای زنان وارد بازی های المپیک تابستانی شده است. در سطح پیشرفته، ورزشکار روی سطحی صاف شروع به دویدن می کنند و آخرین گام خود را پیش از خط گذاشته و پرش خود را انجام می دهد. در صورتی که گام ورزشکار از خط خطا بگذرد، پرش خطا محسوب شده و رکوردی ثبت نمی شود . برای تشخیص این موضوع از مقداری پلاستی ‎سین (خمیری چرب و شکل پذیر) پس از خط خطا استفاده می کنند. ورزشکار می تواند از هر نقطه ای پیش از خط خطا پرش خود را آغاز کند، ولی طول پرش را از پایان خط خطا تا نزدیکترین نقطه ای که بدن ورزشکار به زمین شنی اصابت کرده، محاسبه می کنند.

1 2