فیلترهای جستجو

پیاده روی

”پياده روى“ عبارت است از پيشرفت در گام بردارى به طوری که که همواره يک پا در تماس با زمين باشد، بنابراين:
الف: در خلال يک چرخه ی گام برداري، پاى جلویی ورزشکار می بايد قبل از اينکه پاى عقبى او زمين را ترک کند با زمين در تماس باشد.
ب: پاى اتکا می بايد حداقل براى يک لحظه زمانی که بدن در وضعيت عمودى قرار دارد، راست شود.
رعايت نکردن اين دو شرط موجب گرفتن اخطار از سوى داوران می شود.
داورانِ دعوت شده که تعداد آنها بين ۶ تا ۹ نفر (بسته به مسافت مسابقه) می باشند بايد يک نفر را از بين خودشان به عنوان سرداور انتخاب کنند.
به رقابت کنندگان می بايست از سوى هر داورى که خطاى ورزشکار را در جريان مسابقه مشاهده می کند، اخطار داده شود. همان داورى که به ورزشکار اخطار داده است، نمی تواند براى بار دوم و براى همان خطا، اخطار بدهد. پس از اعلام اخطار از سوى داور، موضوع بايد به سرداور اطلاع داده شود.
در طول مسابقه ی پياده روى اگر به عقيده ی سه داور، ورزشکار مرتکب خطا شده باشد يا به عبارت ديگر ورزشکار، سه اخطار از سه داور جداگانه گرفته باشد از دور مسابقات اخراج می شود. اين عمل بايد از سوى سرداور به ورزشکار اعلام گردد. در مسابقات پياده روى معمولاً ورزشکار به وسيلهٔ تابلو يا کارت قرمز از اخطارهاى خود باخبر می شود و داوران بايد اطمينان حاصل کنند که ورزشکار مخصوصاً از اخطار دوم خود قبل از اينکه اخراج شود، اطلاع دارد. اگر اخراج ورزشکار به خاطر ارتکاب خطا از سوى سه داور در طول مسابقه عملى نباشد، ورزشکار بايد بلافاصله پس از اتمام مسابقه از نتيجه مطلع شود. در مسابقاتى که در مسير مسابقه انجام می شود، ورزشکار خاطى (سه اخطاره) بايد بلافاصله مسير مسابقه را ترک کند و در مسابقاتى که در جاده برگزار می شود، ورزشکار سه اخطاره بايد شماره ی خود را بکند و تحويل داوران داده، مسير اصلى را ترک کند.
براى کليه ی مسابقات پياده روى ۱۰ کيلومتر و بيشتر بايد ايستگاه هاى آب خورى و اسفنج يا ابر خيس در فواصل مناسب تدارک ديده شود. براى رشته هاى پياده روى ۲۰ کيلومتر و بيشتر بايد ايستگاه هاى تغذيه در نظر گرفته شود. اولين ايستگاه معمولاً در کيلومتر ۵ استقرار می يابد. اگر مسير پياده روى دايره اى باشد ايستگاه ها بايد در فواصل ۵ کيلومترى از همدیگر برپا شوند و اگر مسير مستقيم است، ايستگاه هاى تغذيه را بايد در کيلومترهاى ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ برپا کرد. در مسابقات پياده روى ۲۰ کيلومتر و بيشتر معمولاً ايستگاه هاى آب خورى و اسفنج خيس در فاصله اى بين هر دو ايستگاه تغذيه داير می گردد و وضعيت بايد طورى باشد که ورزشکار بدون اتلاف وقت بتواند از آب و ابر يا اسفنج خيس استفاده کند، از اين رو، توصيه می شود از نفراتى براى دادن آب و ابر خيس به دست ورزشکار در هر ايستگاه استفاده شود.
براى تعيين مسير پياده روى در جاده بايد مسائل ايمنى به دقت مراعات گردد. جاده ها بايد طورى انتخاب شوند که درطول مسابقه کاملاً به روى وسائط نقليه بسته باشند و يا حداقل، حرکت وسائط نقليه کاملاً تحت کنترل برگزارکنندگان قرار داشته باشد. در مسيرهاى دايره اى معمولاً محيط يک دور براى مسابقه ۲۰ کيلومتر پياده روى بايد حداکثر ۵/۲ کيلومتر باشد و براى مسابقه ۵۰ کيلومتر پياده روى معمولاً محيط بايد حداکثر ۵ کيلومتر باشد. البته می توان از مسير مستقيم نيز استفاده کرد به شرط آنکه دسترسى به مسير دايره مانند نباشد. توصيه می شود که رشته هاى ۵ کيلومتر و ۱۰ کيلومتر پياده روى در داخل ورزشگاه ها و در مسير مسابقه اجرا گردد.
در پياده روى در حالی که ورزشکار حرکت به سمت جلو را به صورت گام برداشتن ادامه می دهد، يک پاى او بايد هميشه با زمين در تماس باشد و پاى اتکا نيز حداقل براى يک لحظه در موقعی که در وضعيت عمودى است، راست باشد.
تکنيک پياده روى شامل دو مرحله ی اتکا روى يک پا و اتکا روى دو پا است:
- مرحله ی اتکاء روی يک پا، شتاب لازم را فراهم می کند و شامل آماده شدن براى کاشتن يا قراردادن پایی است که در حال تاب خوردن به جلو می باشد.
- مرحله ی اتکاء روى دو پا براى حفظ تماس با زمين در تمام طول پياده روى ضرورى است.
دو قانون مهم زير، مسابقه ی پياده روى را تعريف و تبيين مى کند:
۱. يک پا بايد هميشه در تمام مدت پياده روى با زمين در تماس باشد و پاى جلویی بايد قبل از اينکه پاى عقبي، زمين را ترک کند، روى زمين قرار بگيرد.
۲. پاى اتکا بايد از لحظه اى که اولين تماس با زمين حاصل می شود تا قرار گرفتن در وضعيت عمودي، راست باشد.
برای کسب مهارت و حرکت صحیح بدون خطا و حصول طول گام بهینه، باید روی تکنیک های این ورزش که نحوه ی استفاده از اعضای بدن و نقش آنهاست، آموزش دید و تمرین گردد. این تکنیک ها به طور کلی شامل موارد زیر است:
- تکنیک اتکا روی یک پا
- اتکای پای عقبی، تکنیک اتکا روی یک پا
- اتکای پای جلویی، تکنیک اتکا روی هر دو پا
- ویژگی و نحوه ی قرار دادن پا بر روی زمین
- ویژگی تکنیکی حرکت لگن
- ویژگی تکنیکی حرکت دست ها
1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 16