فیلترهای جستجو

ورزش در طبیعت

ورزشهای طبیعی آن دسته از ورزش ها را شامل می گردد و به فعالیت هایی اطلاق می شود که خارج از تمدن انسانی و زندگی شهری در طبیعت اجرا می شود. هدف از انجام این فعالیت ها لذت بردن از چشم اندازها و طبیعت، رهاسازی استرس، یافتن آرامش و سکوت در طبیعت، لذت بردن از زندگی و کسب آسودگی خاطر ضمن افزایش سطح آمادگی جسمانی با انجام تمرینات و رقابت های ورزشی را هم شامل می شوند. این دسته از ورزش ها عموماً با اتکاء بر توانایی و مهارتهای انفرادی و گروهی زندگی غیر ماشینی در طبیعت به وجود آمده و دنبال شده است.
1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 16