فیلترهای جستجو

گریت

این رشته ورزشی شما را به حداکثر توان خود و حتی فراتر از آن می برد. متابولیسم بدن شما را طوری تنظیم می کند که حتی ساعت ها بعد از انجام تمرین به چربی سوزی ادامه دهد. بر مبنای اصول و مفاهیم اولیه Plometric، از تمرینات نیمکتی برای ایجاد استقامت، قدرت و افزایش سرعت و مقاومت پاها استفاده می کند.

1 2 3 4 5 6