فیلترهای جستجو

ورزش های راکتی

رشته ورزش های راکتی همانطور که از اسمش مشخص است شامل دسته ورزش هایی می شود که انجام آن ورزش با راکت و توپ صورت می گیرد و انجام این گونه ورزش ها به وجود راکت وابسته می باشد. ورزش های راکتی از دسته ورزش های پرتحرک است که در آن ورزشکار مقدار زیادی کالری می سوزاند. این رشته ازفعالیت های ورزشی شامل ورزش هایی به شرح زیر می باشد.

- تنیس
- تنیس روی میز (پینگ پنگ )
- بدمینتون
- اسکواش
- راکتبال
- کریکت
- بهبال

1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 16