فیلترهای جستجو

ورزش های فکری

ورزش فکری عبارت از فعالیتی است که در جهت به کار انداختن مغز به منظور گسترش فکر و سرگرمی مورد استفاده قرار می گیرد. این فعالیت ها منتهی به افزایش تمرکز و قدرت یادگیری می شوند .

ورزش های فکری در جهان امروزی بسیار با اهمیت بوده و بیش از صدها نوع از آنها موجودند. جهان پیشرفته برای کودکان، نوجوانان، جوانان، کهنسالان، معلولین و از کار افتادگان، و جانوران انواع گوناگونی ورزش های فکری الکترونیکی و غیر الکترونیکی بر روی شیشه، کاغذ، چوب و غیره را اختراع نموده اند.