فیلترهای جستجو

اسلک لاینینگ

اسلک لاینینگ فعالیت یا ورزش انجام حرکات تعادلی بر روی تکه ای از تسمه است که بین دو نقطه کشیده شده باشد اما زیاد سفت بسته نشده باشد. بسیاری از مردم در نگاه اول و با اولین برخورد این ورزش را با بندبازی اشتباه می گیرند، در حالی که این دو کاملاً متفاوت هستند، در بند بازی، طناب یا سیم آهنی ضخیمی که بندباز بر روی آن راه می رود، کاملاً سفت و تقریباً بدون تنش و حرکت می باشد و بندباز از چوب بلندی برای حفظ تعادل استفاده می کند. اما در اسلک لاینینگ تسمه کشیده شده بین دو نقطه نسبتاً شل و پر از حرکت و تنش می باشد و ورزشکار بدون استفاده از چوب و به کمک حرکات دست و بدن تعادل خود را حفظ می کند.