فیلترهای جستجو

اتومبیل رانی

اتومبیل رانی (Auto racing) رقابتی مبتنی بر مهارت های رانندگی است و بر اصل سرعت و دست فرمان (خوش دستی) استوار است. در ایران ،مسابقه های این ورزش در این شاخه ها برگزار می شود:

- مسابقه رانندگی سرعت
- کارتینگ
- رالی

کارتینگ یا مسابقه کارتینگ نوعی از ورزش موتوری با خودروهای چرخ باز است. این گونه خودروهای چهارچرخ کوچک و چرخ باز، کارت نام دارند. با ماشین های کارت معمولاً در مسیرهای کارت سواری که در مقیاسی کوچک نسبت به بزرگراه های واقعی ساخته می شوند، مسابقه داده می شود. کارتینگ معمولاً به عنوان قدم اول در مسیر رسیدن به ورزش های پرخرج تر خودروسواری به شمار می آید.
اگر مسیر کارتینگ درون یک ساختمان باشد به این نوع کارتینگ، کارتینگ سرپوشیده (Indoor Karting) گفته می شود. رالی نوعی مسابقهٔ اتومبیل رانی است که در مسیرهایی با انوع پوشش سطح جاده اعم از خاکی، گلی، سنگی و آسفالت برگزار می گردد. در برخی کلاس های رالی، شرکت کنند گان نه به صورت هم زمان بلکه با فواصل زمانی مشخص وارد مسیر مسابقه می شوند.